A me me piace o’ scio’

Napoli, Teatro Augusteo 25 gennaio 2008